Тодор Тодоров

Позитивна психодинамична психотерапия

Създателят на този вид психотерапия е Носрат Песешкиан. Уникалното в този метод е факта, че се фокусира не към затрудненията и проблематиките, а към скритият смисъл и значения, които имат те, като набляга основно към това шанс за каква промяна са самите затруднения. По този начин всяка криза става шанс за нещо ново, за придобиването на нови знания и умения, които се явяват развитие на потенциала на личността. Думата позитивен, носеща своите корени от латинското "positum" съдържа в себе си цялостта, всичко което е дадено. Така една проблематика освен страдание и затруднение, носи в себе си и възможностите за решение. Поради тази основна терапевтична постановка Позитивната психотерапия е насочена към ресурсите на личността за справяне с различни трудности и проблеми, облягайки се на психодинамичната теория, както и на други в една неповторима смесица. Използвайки най-добрите постановки от различни школи, нейната еклектика и структура е един удобен инструмент в ръцете на всеки обучен специалист, който се е заел със задачата да партнира на различни личности, решили да потърсят подкрепа при преодоляването на своите различни кризи и проблеми. Особено съществени ползи от този метод носи другата гледна точка за затрудненията. Подобно преформулиране слага край на предъвкването на проблема и внася възможност той да бъде разглеждан от друг ъгъл - като възможност за промяна. С този елегантен стил на претълкуване много лесно човек започва да развива различни свои способности, точно благодарение на проблема, който го е довел на терапия.
Многообразието от техники, метафори и структура, правят Позитивната психотерапия един действен метод с широко приложение, както за сериозни психологични проблематики, така и при нужда от някаква житейска промяна, или желание за личностно развитие.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg